«

»

«ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ

 

ՆԱԽԱԳԻԾ

 

ԱՐՑԱԽԻ   ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

 

Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

 

«_____»    _________ 2018 թ.                                              N ____Ն

 

ք. Ստեփանակերտ

 

«ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

 Ղեկավարվելով   Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության  կառավարության 2008 թվականի մայիսի 6-ի  N337 որոշմամբ հաստատված հավելվածի 8-րդ կետով՝  Արցախի Հանրապետության կառավարությունը  որոշում է.

  1. Հաստատել «Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության խորհրդի կազմը՝ համաձայն հավելվածի:
  2. Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:

 

«Հաստատում եմ»

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ՆԱԽԱԳԱՀ            Բ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ

Հավելված

Արցախի  Հանրապետության

կառավարության 2018 թվականի

________________  N____ որոշման

 

 

 

ԿԱԶՄ

«ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ

 ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՋԱԴՐՎԱԾ ԱՆԴԱՄՆԵՐ

  

Գրիգորի Իգորի Մարտիրոսյան Պետական նախարար
Նարինե Էդուարդի Աղաբալյան Կրթության, գիտության և սպորտի նախարար
Մասիս Սամվելի Մայիլյան Արտաքին գործերի նախարար
Լևոն Ավետիսի Գրիգորյան Էկոնոմիկայի և արտադրական ենթակառուցվածքների  նախարար
Դավիթ Կլիմի Բաբայան Նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ
Սուսաննա Վանյայի Աբրահամյան Պետական նախարարի աշխատակազմի սոցիալ-տնտեսական վարչության պետ
Ռուբեն Նորայրի Մելիքյան Մարդու իրավունքների պաշտպան

 

II.ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՊՈՐՏԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ԱՌԱՋԱԴՐՎԱԾ ԱՆԴԱՄՆԵՐ

  

Արմեն Յուրիկի Սարգսյան Կրթության, գիտության և սպորտի նախարարի տեղակալ
Լուսինե Գաչայի Ղարախանյան Կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության աշխատակազմի մասնագիտական կրթության և գիտության բաժնի վարիչ
Սամվել Լևոնի Իվանյան «Բեյզ Մեթլս» ՓԲԸ գլխավոր տնօրենի տեղակալ
Իրա Մավրիկի Թադևոսյան Ստեփանակերտի թիվ 1 դպրոցի փոխտնօրեն
Նելլի  Սերգեյի Ավանեսյան Պոլ Էլյուարի Տուն ֆրանկոֆոնիայի կենտրոն հիմնադրամի տնօրեն
Նոննա Բորիսի Պողոսյան Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի շարունակական կրթության ԼՂՀ ծրագրի  համակարգող
Նորայր Գևորգի Հովսեփյան «ԼՂՀ Հանրային հեռուստառադիոընկերություն» ՓԲԸ խմբագիր

 

III. ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ ԿՈՂՄԻՑ ԸՆՏՐՎԱԾ ԱՆԴԱՄՆԵՐ

 

Շահեն Վարդանի Այդինյան Մանկավարժության և սպորտի ֆակուլտետի դեկան
Հասմիկ Գրիգորի Գալստյան Կենսաբանության ամբիոնի դոցենտ
Իրինա Հովիկի Իշխանյան Տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի վարիչ
Հասմիկ Սուրենի Ղազարյան Հայոց լեզվի ամբիոնի վարիչ
Ռուզաննա Յակովի Մանգասարյան Տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան
Լուսինե Գեորգիի Մարգարյան Բանասիրական ֆակուլտետի դեկան
Արարատ Վլադիմիրի Վարդանան Պատմաիրավագիտական ֆակուլտետի դեկան

 IV.ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿՈՂՄԻՑ ԸՆՏՐՎԱԾ ԱՆԴԱՄՆԵՐ

 

Դիանա Լևոնի Խաչատրյան Տնտեսագիտական ֆակուլտետի ուսանողուհի
Անահիտ Մանվելի Մխիթարյան Տնտեսագիտական ֆակուլտետի ուսանողուհի
Բենիկ Դավթի Համբարձումյան Տնտեսագիտական ֆակուլտետի ուսանող
Անգելինա Սամվելի Հարությունյան Բնագիտական ֆակուլտետի ուսանողուհի
Մարիաննա Արարատի Զաքարյան Մանկավարժության և սպորտի ֆակուլտետի  ուսանողուհի
Աննա Մավրի Սարգսյան Պատմաիրավագիտական ֆակուլտետի ուսանողուհի
Մարիաննա Սամվելի Աղաբեկյան Բանասիրական ֆակուլտետի  ուսանողուհի

 

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ   ՆԱԽԱԳԱՀԻ    ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ

ԳՈՐԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՉՈՒԹՅԱՆ  ՊԵՏԱՐՑԱԽԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԱՌԱՋԻՆ ՏԵՂԱԿԱԼ   

 Ա. ԼԱԶԱՐՅԱՆ

 ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄ

«ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ  ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ  

  1. ԱնհրաժեշտությունըԱրցախի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունումը բխում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մայիսի 6-ի «Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատության խորհրդի ձևավորման կարգը հաստատելու մասին» թիվ 337 որոշմամբ հաստատված հավելվածի 8-րդ  կետի պահանջներից:
  2. Ընթացիկ իրավիճակը և խնդիրները– «Բարձրագույն և հետբուհական կրթության մասին» Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենքի 15-րդ հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատության խորհուրդը ստեղծվում է հինգ տարի ժամկետով: Արցախի պետական համալսարանի գործող խորհրդի ժամկետը լրացել է 2018 թվականի հունիսի 17-ին, և խնդիր է առաջացել  նոր կազմ հաստատելու:
  3. Նախագծի մշակման գործընթացում ներգրավված ինստիտուտներն ու անձինք Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության աշխատակազմի լիցենզավորման և իրավաբանական, մասնագիտական կրթության և գիտության բաժիններ:

                   Ն. Աղաբալյան

 

 ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՄ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԲՅՈՒՋԵՆԵՐՈՒՄ ԾԱԽՍԵՐԻ ԵՎ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԷԱԿԱՆ ԱՎԵԼԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՄ ՆՎԱԶԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

«Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության խորհրդի կազմը հաստատելու մասին» Արցախի  Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման կապակցությամբ   Արցախի  Հանրապետության  պետական կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների  բյուջեներում ծախսերի և եկամուտների էական ավելացում կամ նվազեցում չի նախատեսվում:

 ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԻ ԱՌՆՉՈՒԹՅԱՄԲ ԱՅԼ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՄ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 Ներկայացվող «Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության խորհրդի կազմը հաստատելու մասին» Արցախի  Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի ընդունման առնչությամբ այլ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտություն չի առաջանում:

 ՏԵՂԵԿԱՆՔ

«ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

ԱՐՑԱԽԻ  ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆԸ ԵՎ ՔՆՆԱՐԿՄԱՆԸ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ

 Ներկայացվող «Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության խորհրդի կազմը հաստատելու մասին» Արցախի Հանրապետության կառավարության որոշման նախագիծը տեղեկատվական միջոցներով  ներկայացվել է  հանրային քննարկման:

 Ն. Աղաբալյան

Փ Ո Ր Ձ Ա Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն    Ե Զ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

«ԱՐՑԱԽԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՐԴԻ ԿԱԶՄԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ»

ԱՐՑԱԽԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ

ՆԱԽԱԳԾԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

 «Արցախի պետական համալսարան» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության խորհրդի կազմը հաստատելու մասին» Արցախի  Հանրապետության կառավարության որոշման նախագծի վերաբերյալ առաջարկություններ և դիտողություններ չկան:

 Լիցենզավորման և իրավաբանական

բաժնի վարիչ՝                   Ա. Ապրեսյան

Արձագանքել

Ձեր E-mail հասցեն չի հրապարակվի:

Դուք կարող եք օգտագործել հետևյալ HTML թեգերն ու ատրիբուտները. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>