«

»

Հայտարարվում է մրցույթ  Արցախի Հանրապետության հետևյալ հանրակրթական դպրոցների   ուսուցիչների   թափուր տեղերի համար

Մրցույթ՝  հանրակրթական դպրոցների  ուսուցիչների  թափուր տեղերի համար

Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով` գրավոր և բանավոր` ըստ Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի: Հարցաշարերը հրապարակված են «Լուսարար» պաշտոնաթերթի 2013 թվականի 25-26 և 2014 թվականի 23-24 համարներում, ԱՀ ԿԳՍ նախարարության edu.nkr.am կայքէջում:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում`

1.Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում` նշելով այն աշխատատեղը, որին հավակնում է: (Ձև 1)

2.Փաստաթուղթ (դիպլոմ) «Հանրակրթության մասին» ԼՂՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ։

3.Անձնագրի պատճենը։

4.Ինքնակենսագրություն (Ձև 4)։

5.Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության դեպքում)։

6.Մեկ լուսանկար` 3×4 չափսի։

7.Այլ պետությունների քաղաքացիները` Արցախի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը փաստող վկայագիր։

8.Արցախի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ: Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև սեպտեմբերի  24-ը ներառյալ, ամեն օր` ժամը 09:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից` համապատասխան հանրակրթական ուսումնական  հաստատությունում: Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի: Մրցույթները տեղի կունենան սեպտեմբերի 25-29-ն ընկած ժամանակահատվածում: Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել համապատասխան ուսումնական հաստատություն:

 Ուսուցիչների թափուր տեղեր կան հետևյալ բնակավայրերում, հետևյալ առարկաներից․

Դասվար

Ստեփանակերտ

հ.2 հ/դ                                                – 20 ժամ

Մարտունու շրջան

Պառավաթումբի մ/ճ                         -13

Մսմնայի մ/ճ                                      -13

Կարմիր Շուկայի  մ/դ                       -20

Հադրութի շրջան

Նորաշենի մ/դ                                    – 13 ժամ

Առաքելի մ/դ                                      – 20 ժամ

Մարտունու շրջան

Պառավաթումբի մ/ճ                         -13 ժամ

Մսմնայի մ/ճ                                      -13 ժամ

Մարտակերտի շրջան

Վ. Հոռաթաղի մ/դ                             -16 ժամ

Թալիշի մ/դ                                        – 16 ժամ

Մատաղիսի մ/դ                                 – 20 ժամ

Կիչանի և Ն. Ղազանչիի մ/դ -12 ժամ

Ն. Մարաղայի մ/դ-ի

Նոր Ջրաբերդի մ/ճ                           -13 ժամ

Մարտակերտի թիվ 1 մ/դ                 -20 ժամ

Չափարի մ/դ                                     -11 ժամ

Ն. Սեյսուլանի մ/դ                             -17 ժամ

Գետավանի մ/դ                                 -1 հաստիք

Շահումյանի շրջան

Նոր Էրքեջի մ/դ                                 -20 ժամ

Քաշաթաղի շրջան

Հայկազյանի մ/դ                                -1 հաստիք

Քարոտանի մ/դ                                 -1 հաստիք

Տիգրանավանի մ/դ                           -20 ժամ

Կերենի մ/դ                                        -1 հաստիք

Շալուայի մ/դ                                     -1 հաստիք

Արծվաշենի մ/դ                                 -1 հաստիք

Աղավնատան մ/դ                             -46 ժամ

Աղանուսի մ/դ                                    -23 ժամ

Մշենիի մ/դ                                        -1 հաստիք

Հակի հ/դ                                            -2 հաստիք

Գողթանիկի մ/դ                                 -1 հաստիք

Միրիկի մ/դ                                        -1 հաստիք

Հերիկի մ/դ                                        -1 հաստիք

Երիցվանքի մ/դ                                 -3 հաստիք

Բազմատուսի մ/դ                             -1 հաստիք

Գանձայի մ/դ                                     -20 ժամ

Սարատակի մ/դ                                -1 հաստիք

Միջնավանի մ/դ                                -1 հաստիք

Մաթեմատիկա

Ստեփանակերտ

հ.3 հ/դ                                                – 23 ժամ

Շուշիի շրջան

Եղծահողի մ/դ                                 -12 ժամ

Ասկերանի շրջան

Խնապատի մ/դ                                 -12 ժամ

Հարավի մ/դ                                      -18 ժամ

Սարդարաշենի հ/դ                           7 ժամ

Հադրութի շրջան

Մարիամաձորի մ/դ                           -15 ժամ

Վարդաշատի Ծամձորի մ/ճ             -12 ժամ

Մարտունու շրջան

Շեխերի մ/դ                                        -12 ժամ

Ջիվանիի մ/դ                                     -22 ժամ

Ճարտարի հ. 5 մ/դ                            -22 ժամ

Մարտակերտի շրջան

Մոխրաթաղի մ/դ                              -6 ժամ

Ճանկաթաղի մ/դի

Վարդաձորի մ/ճ                                -10 ժամ

Մաղավուզի մ/դ                                -28 ժամ

Մեծ շենի մ/դ                                     -6 ժամ

Մատաղիսի մ/դ                                 -18 ժամ

Նոր Մարաղայի մ/դ                          -28 ժամ

Նոր Այգեստանի մ/դ                         -14 ժամ

Դրմբոնի մ/դ                                      -27 ժամ

Հաթերքի մ/դ                                     -14 ժամ

Նոր Կարմիրավանի հ/դ                   -8 ժամ

Շահումյանի շրջան

Մաթեմատիկա                                 -23 ժամ

Նոր Խարխափուտի հ/դ                   -17 ժամ

Նոր Ղարաչինարի մ/դ                      -24 ժամ

Նոր Մանաշիդի հ/դ                          -19 ժամ

Չարեքտարի  մ/դ                              -22 ժամ

Քաշաթաղի շրջան

Քարոտանի մ/դ                                 -22 ժամ

Մովսեսաշենի հ/դ                             -8 ժամ

Փակահանի մ/դ                                 -22 ժամ

Դիցմայրիի հ/դ                                  -11 ժամ

Այգեհովիտի մ/դ                                -23 ժամ

Սոնասարի հ/դ                                  -10 ժամ

Ծիծեռնավանքի մ/դ                          -20 ժամ

Տանձուտի հ/դ                                   -21 ժամ

Աղաձորի մ/դ                                     -14 ժամ

Երիցվանքի մ/դ                                 -24 ժամ

Բազմատուսի մ/դ                             -17 ժամ

Մուշի մ/դ                                           -9 ժամ

Իշխանաձորի մ/դ                             -22 ժամ

Արվականի հ/դ                                  -15 ժամ

Վակունիսի հ/դ                                  -15 ժամ

 

ՆԶՊ

Ստեփանակերտ

հ. 5 հ/դ                                               -1 հաստիք

Շուշիի շրջան

Հին շենի մ/դ                                    -0.5 դրույք

Հադրութի շրջան

Հայկավանի մ/ճ                                 -0,5 հաստիք

Խանձաձորի հ/դ                               -0,5 հաստիք

Մարտակերտի շրջան

Հաթերքի մ/դ                                   -1 հաստիք

Ն. Հոռաթաղի մ/դ                           -1 հաստիք

Կոճողոտի մ/դ                                 – 1 հաստիք

Մաղավուզի մ/դ                              -1 հաստիք

Չափարի մ/դ                                   -1 հաստիք

Ճանկաթաղի  մ/դ                           -1 հաստիք

Շահումյանի շրջան

Քարվաճառի մ/դ                               -1 հաստիք

Նոր Բրաջուրի մ/դ                            -1 հաստիք

Նոր Գետաշենի մ/դ                           -1 հաստիք

Հավսաթաղի հ/դ                               – 0,5 հաստիք

Նոր Վերինշենի մ/դ                           -1 հաստիք

Քաշաթաղի շրջան

Հայկազյանի մ/դ                                -1 հաստիք

Քաշունիքի հ/դ                                  -0,5 հաստիք

Մովսեսաշենի հ/դ                             -0,5 ժամ

Տիգրանավանի մ/դ                           -1 հաստիք

Շալուայի մ/դ                                     -0,5 հաստիք

Աղավնատան մ/դ                             -0,5 հաստիք

Հակի հ/դ                                            -0,5 հաստիք

Սոնասարի մ/դ                                  -0,5 հաստիք

Մոշաթաղի մ/դ                                  -1 հաստիք

Մարտունաշենի մ/դ                         -1 հաստիք

Հերիկի հ/դ                                        -0,5 հաստիք

Մուշի մ/դ                                           -1 հաստիք

Աղավնոյի մ/դ                                    -1 հաստիք

Կերպարվեստ

Ստեփանակերտ

հ.8 հ/դ                                                – 6 ժամ

Մարտակերտի շրջան

Կուսապատի մ/դ                              -6 ժամ

Ռուսաց լեզու  

Ստեփանակերտ

հ. 5 հ/դ                                               – 6 ժամ

Շուշիի շրջան

Եղծահողի մ/դ                                 -13 ժամ

Ասկերանի շրջան

Դահրավի հ.դ                                    -8 ժամ

Մարտունու շրջան

Բերդաշենի մ/դ                                 – 8 ժամ

Շահումյանի շրջան

Նոր Գետաշենի մ/դ                          -18 ժամ

Դադիվանքի մ/դ                                -11 ժամ

Եղեգնուտի մ/դ                                 -7 ժամ

Զուարի մ/դ                                        -10 ժամ

Նոր Խարխափուտի մ/դ                   -11 ժամ

Նոր Ղարաչինարի մ/դդ                   -18 ժամ

Նոր Մանաշիդի հ/դ                          -12 ժամ

Հավսաթաղի հ/դ                               -12 ժամ

Քաշաթաղի շրջան

Քարոտանի մ/դ                                 -17 ժամ

Քաշունիքի հ/դ                                  -14 ժամ

Մովսեսաշենի հ/դ                             -8 ժամ

Փակահանի մ/դ                                 -20 ժամ

Դիցմայրիի հ/դ                                  -8 ժամ

Ղազարապատի մ/դ                         -14 ժամ

Քարեգահի մ/դ                                  -21 ժամ

Մշենիի մ/դ                                        -10 ժամ

Հակի հ/դ                                            -11 ժամ

Ղազարապատի մ/դ                         -14 ժամ

Ծիծեռնավանքի մ/դ                          -17 ժամ

Տանձուտի հ/դ                                   -13 ժամ

Աղաձորի մ/դ                                     -11 ժամ

Մարտունաշենի մ/դ                         -18 ժամ

Միրիկի մ/դ                                        -14 ժամ

Վարդուտի մ/դ                                  -14 ժամ

Դրախտաձորի հ/դ                            -8 ժամ

Արվականի հ/դ                                  -12 ժամ

Գանձայի մ/դ                                     -12 ժամ

Միջնավանի մ/դ                                -11 ժամ

Ինֆորմատիկա

Հադրութի շրջան

Բանաձորի հ/դ                                  -4 ժամ

Մարտունու շրջան

Ճարտարի հ. 5 մ/դ                            -7 ժամ

Սպիտակաշենի մ/դ                          -7 ժամ

Շեխերի մ/դ                                       -7 ժամ

Մաճկալաշենի մ/դ                            -6 ժամ

Մարտունու հ. 1 մհ/դ                        -10 ժամ

Մարտակերտի շրջան

Թալիշի մ/դ                                        -6 ժամ

Մաղավուզի մ/դ                                -7 ժամ

Քոլատակի մ/դ                                  -6 ժամ

Մատաղիսի մ/դ                                 -8 ժամ

Նոր Այգեստանի մ/դ                         -7 ժամ

Դրմբոնի մ/դ                                      -7 ժամ

Շահումյանի շրջան

Նոր Վերինշենի մ/դ                           -6 ժամ

Քաշաթաղի շրջան

Կովսականի մ/դ                                7 ժամ

Երիցվանքի մ/դ                                 6 ժամ

Մուշի մ/դ                                           6 ժամ

Իշխանաձորի մ/դ                             7 ժամ

Միջնավանի մ/դ                                7 ժամ

Հասարակագիտություն

Մարտունու շրջան

Աշանի մ/դ                                         -8 ժամ

Մարտակերտի շրջան

Ներքին Հոռաթաղի մ/դ                    -7 ժամ

Քաշաթաղի շրջան

Կովսականի  մ/դ                               8 ժամ

 

Անգլերեն

Շուշիի շրջան

Մեծ շենի մ/դ                                    -8 ժամ

Լիսագորի մ/դ                                  -6 ժամ

Ասկերանի շրջան

Սղնախի մ/դ                                      -16 ժամ

Դահրավի հ/դ                                    -6 ժամ

Խաչենի մ/դ                                       -18 ժամ

Խանցքի հ/դ                                      10 ժամ

Մարտունու շրջան

Կաղարծու մ/դ                                   -16 ժամ

Հաղորտու մ/դ                                   -12 ժամ

Վազգենաշենի մ/դ                            -18 ժամ

Մյուրիշենի հ/դ                                   -8 ժամ

Հադրութի շրջան

Առաքելի մ/դ                                      -12 ժամ

Մոխրենեսի մ/դ                                 -6 ժամ

Բանաձորի հ/դ                                  -18 ժամ

Հայկավանի մ/ճ                                 -10 ժամ

Մարտակերտի շրջան

Զարդախաչի հ/դ                              -8 ժամ

Վերին Հոռաթաղի մ/դ                      -18 ժամ

Ն. Սեյսուլանի մ/դ                             -18 ժամ

Շահումյանի շրջան

Նոր Գետաշենի մ/դ                          -12 ժամ

Դադիվանքի մ/դ                                -6 ժամ

Եղեգնուտի մ/դ                                 -14 ժամ

Նոր Մանաշիդի հ/դ                          -12 ժամ

Չարեքտարի մ/դ                               -14 ժամ

Քաշաթաղի շրջան

Քարոտանի մ/դ                                 -12 ժամ

Քաշունիքի հ/դ                                  -10 ժամ

Մովսեսաշենի հ/դ                             -6 ժամ

Փակահանի մ/դ                                 -14 ժամ

Տիգրանավանի մ/դ                           -14 ժամ

Դիցմայրիի հ/դ                                  -6 ժամ

Արտաշավի մ/դ                                 -12 ժամ

Շալուայի մ/դ                                     -7 ժամ

Արծվաշենի մ/դ                                 -10 ժամ

Աղավնատան մ/դ                             -9 ժամ

Աղանուսի մ/դ                                    -6 ժամ

Մշենիի մ/դ                                        -8 ժամ

Հակի հ/դ                                            -7 ժամ

Սոնասարի մ/դ                                  -6 ժամ

Գողթանիկի մ/դ                                 -11 ժամ

Ղազարապատի մ/դ                         -10 ժամ

Ծիծեռնավանքի մ/դ                          -12 ժամ

Տանձուտի հ/դ                                   -10 ժամ

Միրիկի մ/դ                                        -14 ժամ

Հերիկի հ/դ                                        -11 ժամ

Վարդուտի մ/դ                                  -9 ժամ

Բազմատուսի մ/դ                             -9 ժամ

Մուշի մ/դ                                           -18 ժամ

Վուրգավանի մ/դ                              -8 ժամ

Դրախտաձորի հ/դ                            -8 ժամ

Արվականի մ/դ                                  -8 ժամ

Գետամեջի մ/դ                                  -10 ժամ

Վանի մ/դ                                           -12 ժամ

Ֆրանսերեն

Մարտակերտի շրջան

Մարտակերտի թիվ 1 մ/դ                 -6 ժամ

Մարտակերտի թիվ 2 հ/դ                 -6 ժամ

Շահումյանի շրջան

Զուարի մ/դ                                        -10 ժամ

Հայոց լեզու և գրականություն

Ասկերանի շրջան

Խնածախի մ/դ                                  -10 ժամ

Մարտունու շրջան

Կոլխոզաշենի մ/դ                              -12 ժամ

Վազգենաշենի մ/դ                            – 11 ժամ

Մարտակերտի շրջան

Ճանկաթաղի մ/դի Վարդաձորի մ/ճ           -10 ժամ

Մատաղիսի մ/դ                                            -16 ժամ

Թալիշի մ/դ                                                    -8 ժամ

Շահումյանի շրջան

Նոր Էրքեջի մ/դ                                             -8 ժամ

Քաշաթաղի շրջան

Տիգրանավանի մ/դ                                      -33 ժամ

Դիցմայրիի հ/դ                                              -12 ժամ

Աղավնատան մ/դ                                         -14 ժամ

Մշենիի մ/դ                                                    -18 ժամ

Ղազարապատի մ/դ                                     -23 ժամ

Տանձուտի հ/դ                                              – 22 ժամ

Աղաձորի մ/դ                                                 -17 ժամ

Վարդուտի մ/դ                                              -12 ժամ

Բազմատուսի մ/դ                                         -8 ժամ

Մուշի մ/դ                                                       -11 ժամ

Արվականի հ/դ                                              -18 ժամ

Միջնավանի մ/դ                                            -13 ժամ

 

Ֆիզիկա

Շուշիի շրջան

Եղծահողի մ/դ                                 -6 ժամ

Մարտունու շրջան

Կաղարծու մ/դ                                   -12 ժամ

Շեխերի մ/դ                                       -14 ժամ

Վազգենաշենի մ/դ                            -14 ժամ

Ճարտարի հ. 5 մ/դ                            -7 ժամ

Հադրութի շրջան

Բանաձորի հ/դ                                  -9 ժամ

Արևշատի հ/դ                                    -14 ժամ

Խանձաձորի հ/դ                               -9 ժամ

Մարտակերտի շրջան

Ն. Հոռաթաղի մ/դ                             -6 ժամ

Թալիշի մ/դ                                        -9 ժամ

Մոխրաթաղի մ/դ                              -10 ժամ

Ճանկաթաղի մ/դ                              -9 ժամ

Քոլատակի մ/դ                                  -11 ժամ

Կոճողոտի մ/դ                                   -12 ժամ

Կիչանի և Նոր Ղազանչիի մ/դ         -15 ժամ

Շահումյանի շրջան

Նոր Բրաջուրի մ/դ                            -12 ժամ

Եղեգնուտի մ/դ                                 -12 ժամ

Նոր Ղարաչինարի մ/դ                      -8 ժամ

Չարեքտարի մ/դ                               -9 ժամ

Քաշաթաղի շրջան

Հայկազյանի մ/դ                                -11 ժամ

Քարոտանի մ/դ                                 -9 ժամ

Սուսի մ/դ                                           -13 ժամ

Տիգրանավանի մ/դ                           -9 ժամ

Կերենի մ/դ                                        -6 ժամ

Քարեգահի մ/դ                                  -7 ժամ

Շալուայի մ/դ                                     -6 ժամ

Արծվաշենի մ/դ                                 -10 ժամ

Այգեհովիտի մ/դ                                -9 ժամ

Գողթանիկի մ/դ                                 -9 ժամ

Ծիծեռնավանքի մ/դ                          -6 ժամ

Տանձուտի մ/դ                                   -9 ժամ

Հերիկի մ/դ                                        -8 ժամ

Կովսականի մ/դ                                -7 ժամ

Մուշի մ/դ                                           -12 ժամ

Իշխանաձորի մ/դ                             -14 ժամ

Աղավնոյի մ/դ                                    -15 ժամ

Գանձայի մ/դ                                     -10 ժամ

Վակունիսի մ/դ                                  -6 ժամ

Քիմիա

Շուշիի շրջան

Եղծահողի մ/դ                                 -6 ժամ

Մարտունու շրջան

Կոլխոզաշենի մ/դ                              -8 ժամ

Սոսի մ/դ                                            -10 ժամ

Հադրութի շրջան

Տումու մ/դ                                         -10 ժամ

Մարիամաձորի մ/դ                           -10 ժամ

Մարտակերտի շրջան

Կոճողոտի մ/դ                                   -8 ժամ

Ն. Սեյսուլանի մ/դ                             -9 ժամ

Կիչանի և Ն. Ղազանչիի մ/դ             -10 ժամ

Շահումյանի շրջան

Դադիվանքի մ/դ                                -10 ժամ

Նոր Էրքեջի    մ/դ                              -14 ժամ

Հավսաթաղի հ/դ                               -8 ժամ

Քաշաթաղի շրջան

Քարոտանի մ/դ                                 -6 ժամ

Քաշունիքի հ/դ                                  -6 ժամ

Սուսի մ/դ                                           -6 ժամ

Տիգրանավանի մ/դ                           -8 ժամ

Արծվաշենի մ/դ                                 -7 ժամ

Այգեհովիտի մ/դ                                -7 ժամ

Գողթանիկի մ/դ                                 -6 ժամ

Ղազարապատի մ/դ                         -6 ժամ

Տանձուտի հ/դ                                   -6 ժամ

Մոշաթաղի մ/դ                                  -9 ժամ

Մարտունաշենի մ/դ                         -8 ժամ

Աշխարհագրությույն      

Մարտունու շրջան

Գիշու մ/դ                                           -10 ժամ

Վազգենաշենի մ/դ                            -10 ժամ

Մարտակերտի շրջան

Թալիշի մ/դ                                        -8 ժամ

Մատաղիսի մ/դ                                 -10 ժամ

Վ. Հոռաթաղի մ/դ                             -7 ժամ

Շահումյանի շրջան

Նոր Բրաջուրի մ/դ                            -8 ժամ

Նոր Գետաշենի մ/դ                          -6 ժամ

Եղեգնուտի մ/դ                                 -9 ժամ

Նոր Էրքեջի մ/դ                                 -8 ժամ

Նոր Մանաշիդի հ/դ                          -7 ժամ

Չարեքտարի մ/դ                               -7 ժամ

Քաշաթաղի շրջան

Քարոտանի մ/դ                                 6 ժամ

Քաշունիքի հ/դ                                  -6 ժամ

Տիգրանավանի մ/դ                           -8 ժամ

Արտաշավիի մ/դ                               -6 ժամ

Այգեհովիտի մ/դ                                -6 ժամ

Ծիծեռնավանքի մ/դ                          -6 ժամ

Մոշաթաղի մ/դ                                  -10 ժամ

Մարտունաշենի մ/դ                         -6 ժամ

Երիցվանքի մ/դ                                 -8 ժամ

Վարդուտի մ/դ                                  -6 ժամ

Մուշի մ/դ                                           -8 ժամ

Վուգավանքի մ/դ                              -6 ժամ

Սարատակի մ/դ                                -8 ժամ

Կենսաբանություն

Շուշիի շրջան

Եղծահողի մ/դ                                 -6 ժամ

Հադրութի շրջան

Խանձաձորի հ/դ                               -6 ժամ

Մարտակերտի շրջան

Չլդրանի մ/դ                                      -10 ժամ

Զարդախաչի  հ/դ                             -6 ժամ

Քաշաթաղի շրջան

Հայկազյանի մ/դ                                10 ժամ

Քարոտանի մ/դ                                 -6 ժամ

Քաշունիքի հ/դ                                  -6 ժամ

Սուսի մ/դ                                           -6 ժամ

Տիգրանավանի մ/դ                           -8 ժամ

Կերենի մ/դ                                        -6 ժամ

Արծվաշենի մ/դ                                 -9 ժամ

Գողթանիկի մ/դ                                 -6 ժամ

Ղազարապատի մ/դ                         -6 ժամ

Ծիծեռնավանքի մ/դ                          -6 ժամ

Տանձուտի հ/դ                                   -6 ժամ

Մոշաթաղի մ/դ                                  -11 ժամ

Մարտունաշենի մ/դ                         -8 ժամ

Վակունիսի հ/դ                                  -6 ժամ

Վանի մ/դ                                           -6 ժամ

Պատմություն

Շուշիի շրջան

Լիսագորի մ/դ                                  -10 ժամ

Մարտունու շրջան

Ննգու մ/դ                                           -6 ժամ

Մարտակերտի շրջան

Ն. Սեյսուլանի մ/դ                             -9 ժամ

Շահմասուրի հ/դ                              -6 ժամ

Աղաբեկալանջի հ/դ                          -10 ժամ

Ն. Այգեստանի մ/դ                            -6 ժամ

Շահումյանի շրջան

Նոր Բրաջուրի մ/դ                            -21 ժամ

Զուարի մ/դ                                        -22 ժամ

Նոր Ղարաչինարի մ/դ                      -6 ժամ

Քաշաթաղի շրջան

Քարոտանի մ/դ                                 -21 ժամ

Արծվաշենի մ/դ                                 -20 ժամ

Աղավնատան մ/դ                             -18 ժամ

Մշենիի մ/դ                                        -16 ժամ

Սոնասարի մ/դ                                  -9  ժամ

Հերիկի հ/դ                                        -17 ժամ

Տանձուտի                                         -14 ժամ

Դրախտաձորի հ/դ                            -15 ժամ

Արվականի հ/դ                                  -14 ժամ

Վակունիսի հ/դ                                  -6 ժամ

Ծաղկաբերդի մ/դ                             -22 ժամ

Ֆիզկուլտուրա

Շուշիի շրջան

Հին շենի մ/դ                        -9 ժամ

Հադրութի շրջան

Հադրութի մ/դ                        -20 ժամ

Մարտակերտի շրջան

Հաթերքի մ/դ                                     -12 ժամ

Թալիշի մ/դ                                        -18 ժամ

Կուսապատի մ/դ                              -21 ժամ

Մատաղիսի մ/դ                                 -23 ժամ

Աղաբեկալանջի հ/դ                          -6 ժամ

Կոճողոտի մ/դ                                   -9 ժամ

Ն. Այգեստանի մ/դ                            -6 ժամ

Շահումյանի շրջան

Նոր Գետաշենի մ/դ                          -12 ժամ

Եղեգնուտի մ/դ                                 -9 ժամ

Նոր Էրքեջի մ/դ                                 -15 ժամ

Նոր Խարխափուտի հ/դ                   -9 ժամ

Չարեքտարի մ/դ                               -15 ժամ

Նոր Վերինշենի մ/դ                           -19,5 ժամ

Քաշաթաղի շրջան

Քարոտանի մ/դ                                 -15 ժամ

Քաշունիքի հ/դ                                  -12 ժամ

Մովսեսաշենի հ/դ                             -7 ժամ

Փակահանի մ/դ                                 -15 ժամ

Տիգրանավանի                                 -18 ժամ

Շալուայի մ/դ                                     -6 ժամ

Արծվաշենի մ/դ                                 -15 ժամ

Աղավնատան մ/դ                             -10 ժամ

Մշենիի մ/դ                                        -12 ժամ

Այգեհովիտի մ/դ                                -15 ժամ

Հակի հ/դ                                            -7,5 ժամ

Սոնասարի մ/դ                                  -6 ժամ

Գողթանիկի մ/դ                                 -12 ժամ

Միրիկի մ/դ                                        -15 ժամ

Հերիկի հ/դ                                        -12 ժամ

Երիցվանքի մ/դ                                 -18 ժամ

Վարդուտի մ/դ                                  -12 ժամ

Մուշի մ/դ                                           -20 ժամ

Վուրգավանի մ/դ                              -11 ժամ

Աղավնոյի մ/դ                                    -15 ժամ

Գետամեջի մ/դ                                  -12 ժամ

Վանի մ/դ                                           -15 ժամ

Միջնավանի մ/դ                                -23 ժամ

Հայոց եկեղեցու պատմություն

Հադրութի շրջան

Տումու մ/դ                                         -7 ժամ

Առաջամուղի մ/դ                               -6 ժամ

Շահումյանի շրջան

Քարվաճառի մ/դ                               -7 ժամ

Քաշաթաղի շրջան

Հայկազյանի մ/դ                                1 ժամ

Կովսականի մ/դ                                7 ժամ

Մուշի մ/դ                                           6 ժամ

Դրախտաձորի հ/դ                            16 ժամ

Միջնավանի մ/դ                                7 ժամ

Երգ

Մարտակերտի շրջան

Մարտակերտի թիվ 1 մ/դ                 -6 ժամ

Հաթերքի մ/դ                                     -11 ժամ

Տեխնոլոգիա

Մարտակերտի շրջան

Պողոսագոմերի մ/դ                           -6 ժամ

Մարտակերտի թիվ 1 մ/դ                 -8 ժամ

 

Դաստիարակ

Մարտունու N 1 պետական մանկապարտեզ                    -0.5 հաստիք

Շուշիի պետական մանկապարտեզ                                  -0,75 հաստիք

Եղեգնուտի պետական մանկապարտեզ                           -2 հաստիք

Քաշաթաղի շրջան

Միջնավանի մ/դ

Նախադպրոցական                                                             -1 հաստիք

Արձագանքել

Ձեր E-mail հասցեն չի հրապարակվի:

Դուք կարող եք օգտագործել հետևյալ HTML թեգերն ու ատրիբուտները. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>