«

»

Հայտարարվում է մրցույթ  Արցախի հետևյալ հանրակրթական դպրոցների   ուսուցիչների   թափուր տեղերի համար

Մրցույթի մասնակիցների գիտելիքների և մասնագիտական կարողությունների ստուգումն անցկացվելու է երկու փուլով` գրավոր և բանավոր` ըստ Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության կողմից հաստատված հարցաշարերի: Հարցաշարերը հրապարակված են «Լուսարար» պաշտոնաթերթի 2013 թվականի 25-26 և 2014 թվականի 23-24 համարներում, տեղակայված են նաև Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության edu.nkr.am կայք էջում:

Մրցույթին մասնակցելու համար անձը հանձնաժողովին է ներկայացնում`

1.Հանձնաժողովի անունով գրավոր դիմում` նշելով այն աշխատատեղը, որին հավակնում է: (Ձև 1)

2.Փաստաթուղթ (դիպլոմ) «Հանրակրթության մասին» ԼՂՀ օրենքի 26-րդ հոդվածի 1-ին մասի պահանջին համապատասխան որակավորման վերաբերյալ

3.Անձնագրի պատճենը

4.Ինքնակենսագրություն (Ձև 4)

5.Թափուր աշխատատեղը զբաղեցնելու համար մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատանքային ունակություններին ներկայացվող պահանջների բավարարումը հավաստող փաստաթղթերի, հավաստագրերի պատճենները (դրանց առկայության դեպքում)

6.Մեկ լուսանկար` 3×4 չափի

7.Այլ պետությունների քաղաքացիները` Արցախի Հանրապետությունում աշխատելու իրավունքը փաստող վկայագիր

8.Արցախի Հանրապետության արական սեռի քաղաքացիները ներկայացնում են նաև զինգրքույկ: Փաստաթղթերի պատճենները պետք է ներկայացնել բնօրինակների հետ:

Փաստաթղթերն ընդունվում են սույն հայտարարության հրապարակման օրվանից մինչև դեկտեմբերի 22-ը ներառյալ, ամեն օր` ժամը 09:00-ից 15:00-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից` համապատասխան հանրակրթական ուսումնական  հաստատությունում: Փաստաթղթերի ընդունումը կանցկացվի ըստ կարգի: Մրցույթները տեղի կունենան դեկտեմբերի 24-28-ը ընկած ժամանակահատվածում: Մանրամասն տեղեկությունների համար դիմել համապատասխան ուսումնական հաստատություն:

Ուսուցիչների թափուր տեղեր կան հետևյալ բնակավայրերում և հետևյալ առարկաներից՝

Դասվար

Մարտունու շրջան

Սպիտակաշենի մ/դ                          –21 ժամ

Հադրութի  շրջան

Նորաշենի հ/դ                                  -20 ժամ

Քաշաթաղի շրջան

Հայկազյանի մ/դ                             1 հաստիք

Քարոտանի մ/դ                              -1 հաստիք

Տիգրանավանի մ/դ                        -20 ժամ

Արտաշավիի մ/դ                            -20 ժամ

Կերենի մ/դ                                       -1 հաստիք

Շալուայի մ/դ                                      -1 հաստիք

Արծվաշենի մ/դ                               -1 հաստիք

Աղավնատան մ/դ                           -2 հաստիք

Աղանուսի մ/դ                                    -23 ժամ

Մշենիի մ/դ                                       -1 հաստիք

Այգեհովիտի մ/դ                             -19 ժամ

Հակի հ/դ                                          -1 հաստիք

Գողթանիկի մ/դ                              -1 հաստիք

Միրիկի մ/դ                                      -1 հաստիք

Հերիկի մ/դ                                       -1 հաստիք

Երիցվանքի մ/դ                               -2 հաստիք

Բազմատուսի մ/դ                          -1 հաստիք

Գանձայի մ/դ                                  – 20 ժամ

Ծաղկաբերդի մ/դ                           -1 հաստիք

Սարատակի մ/դ                             -1 հաստիք

Միջնավանի մ/դ                             -1 հաստիք

Հոչանցի հ/դ                                    -1 դրույք

Աղավնոյի մ/դ                                – 1 դրույք

Մաթեմատիկա

Հադրութի շրջան

Մարիամաձորի մ/դ                           -15 ժամ

Մարտակերտի շրջան

Քոլատակի մ/դ                                -18 ժամ

Քաշաթաղի շրջան

Քարոտանի մ/դ                               -22 ժամ

Սուսի մ/ս                                          -25 ժամ

Այգեհովիտի մ/դ                             -24 ժամ

Սոնասարի մ/դ                                -10 ժամ

Ղազարապատի մ/դ                         -7.5 ժամ

Տանձուտի հ/դ                                -21 ժամ

Աղաձորի մ/դ                                    -14 ժամ

Միրիկի մ/դ                                      -9 ժամ

Երիցվանքի մ/դ                               -24 ժամ

Բազմատուսի մ/դ                          -17 ժամ

Դիցմայրիի հ/դ                                -11 ժամ

Իշխանաձորի մ/դ                          -22 ժամ

Վակունիսի հ/դ                               -15 ժամ

Արտաշավիի մ/դ                            -8 ժամ

Քարեգահի մ/դ                               -22 ժամ

Լեռնահովիտի մ/դ                         -10 ժամ

Վուրգավանի մ/դ                           -10 ժամ

Հակարիի մ/դ                                    -10 ժամ

Հայոց լեզու և գրականություն

Մարտակերտի շրջան

Վերին Հոռաթաղի մ/դ                  -12 ժամ

Կուսապատի մ/դ                            -10 ժամ

Տոնաշենի մ/ճ                                  -7 ժամ

Քաշաթաղի շրջան

Դիցմայրիի հ/դ                                -13 ժամ

Արծվաշենի մ/դ                               -20 ժամ

Մշենիի մ/դ                                       -18 ժամ

Ղազարապատի մ/դ                       -23 ժամ

Տանձուտի հ/դ                                 -22 ժամ

Աղաձորի մ/դ                                   -17 ժամյ

Երիցվանքի մ/դ                               -12 ժամ

Բազմատուսի մ/դ                           -8 ժամ

Դրախտաձորի մ/դ                         -18 ժամ

Արվականի մ/դ                                -18 ժամ

Ուռեկանի մ/դ                                  -31 ժամ

Հակարիի մ/դ                                   -14 ժամ

Վարդուտի մ/դ                                 -12 ժամ

ՆԶՊ

Մարտակերտի շրջան

Աղաբեկալանջի մ/դ                          -0.5 դրույք

Քաշաթաղի շրջան

Հայկազյանի մ/դ                             -1 հաստիք

Քաշունիքի հ/դ                               -0,5 հաստիք

Մովսեսաշենի հ/դ                          -0,5 ժամ

Տիգրանավանի մ/դ                        -1 հաստիք

Շալուայի մ/դ                                  -0,5 հաստիք

Արծվաշենի մ/դ                               -1 հաստիք

Աղավնատան մ/դ                           -0,5 հաստիք

Հակի հ/դ                                          -0,5 հաստիք

Սոնասարի մ/դ                                -0,5 հաստիք

Մոշաթաղի մ/դ                               -1 հաստիք

Մարտունաշենի մ/դ                         -1 հաստիք

Հերիկի հ/դ                                       -0,5 հաստիք

Մուշի մ/դ                                         -1 հաստիք

Վուրգավանի մ/դ                           -0,5 հաստիք

Իշխանաձորի մ/դ                          -1 հաստիք

Աղավնոյյի մ/դ                                 -1 հաստիք

Հակարիի մ/դ                                  -0,5 հաստիք

Ռուսաց լեզու

Մարտունու շրջան

Սպիտակաշենի  մ/դ                        -21 ժամ

Քաշաթաղի շրջան

Քաշունիքի հ/դ                               -12 ժամ

Մովսեսաշենի մ/դ                          -10 ժամ

Փակահանի  մ/դ                             -20 ժամ

Դիցմայրիի հ/դ                                -8 ժամ

Քարեգահի մ/դ                               -21 ժամ

Արծվաշենի մ/դ                               -14 ժամ

Մշենիի մ/դ                                       -10 ժամ

Հակի հ/դ                                          -11 ժամ

Ղազարապատի մ/դ                         -14 ժամ

Ծիծեռնավանքի մ/դ                        -17 ժամ

Աղաձորի մ/դ                                     -11 ժամ

Մարտունաշենի մ/դ                        -18 ժամ

Միրիկի մ/դ                                      -14 ժամ

Վարդուտի                                      -14 ժամ

Վուրգավանի մ/դ                           -14 ժամ

Դրախտաձորի հ/դ                         -12 ժամ

Արվականի հ/դ                                -12 ժամ

Գանձայի մ/դ                                    -12 ժամ

Վակունիսի հ/դ                               -18 ժամ

Վանի մ/դ                                          -18 ժամ

Միջնավանի մ/դ                             -11 ժամ

Հակարիի մ/դ                                    -9 ժամ

Ինֆորմատիկա

Հադրութի շրջան

Բանաձորի հ/դ                                -4 ժամ

Քաշաթաղի շրջան

Հայկազյանի մ/դ                             -6 ժամ

Կովսականի մ/դ                             -7 ժամ

Երիցվանքի մ/դ                               -6 ժամ

Մուշի մ/դ                                         -6 ժամ

Իշխանաձորի մ/դ                          -7 ժամ

Միջնավանի մ/դ                             -7 ժամ

Ոռեկանի մ/դ                                    -6 ժամ

Բերձորի թիվ 2 մ/դ                         -7 ժամ

Հասարակագիտություն

Հադրութի շրջան

Մարիամաձորի  մ/դ                                  -8 ժամ

Քաշաթաղի շրջան

Ծիծեռնավանքի մ/դ                                  -10 ժամ

Անգլերեն

Հադրութի շրջան

Ջրակուսի մ/դ                                   –  17 ժամ

Առաքելի մ/դ                                     -12 ժամ

Մոխրենեսի մ/դ                               -6 ժամ

Բանաձորի հ/դ                                -18 ժամ

Հայկավանի մ/ճ                              -10 ժամ

Մարտակերտի շրջան

Վանքի մ/դ                                        -18 ժամ (Գերմաներեն)

Վանքի մ/դ                                        -7 ժամ (Անգլերեն)

Քաշաթաղի շրջան

Քարոտանի մ/դ                              -12 ժամ

Քաշունիքի հ/դ                               -8 ժամ

Մովսեսաշենի հ/դ                          -6 ժամ

Փակահանի մ/դ                              -14 ժամ

Սուսի մ/դ                                         -12 ժամ

Տիգրանավանի մ/դ                        -14 ժամ

Դիցմայրիի հ/դ                                -6 ժամ

Արտաշավիի մ/դ                            -12 ժամ

Շալուայի մ/դ                                      -7ժամ

Արծվաշենի մ/դ                               -10 ժամ

Աղավնատան մ/դ                           -9 ժամ

Աղանուսի յմ/դ                                -6 ժամ

Մշենիի մ/դ                                       -8 ժամ

Այգեհովիտի մ/դ                             -12 ժամ

Հակի հ/դ                                          -7 ժամ

Սոնասարի մ/դ                                -6 ժամ

Գողթանիկի մ/դ                              -12 ժամ

Ղազարապատի մ/դ                         -10 ժամ

Ծիծեռնավանքի մ/դ                       -12 ժամ

Տանձուտի հ/դ                                -10 ժամ

Միրիկի մ/դ                                      -14 ժամ

Հերիկի մ/դ                                       -11 ժամ

Վարդուտի մ/դ                                -9 ժամ

Բազմատուսի մ/դ                          -9 ժամ

Մուշի մ/դ                                         -18 ժամ

Վուրգավանի մ/դ                           -8 ժամ

Դրախտաձորի հ/դ                         -8 ժամ

Արվականի հ/դ                                -8 ժամ

Գետամեջի մ/դ                                -10 ժամ

Վանի մ/դ                                          -12 ժամ

Հակարիի մ/դ                                    -6 ժամ

Ֆիզիկա

Ասկերանի շրջան

Նախիջևանիկի մ/դ                        -15 ժամ

Հադրութի շրջան

Բանաձորի հ/դ                                -9 ժամ

Արևշատի հ/դ                                  -14 ժամ

Խանձաձորի հ/դ                             -9 ժամ

Մարտակերտի շրջան

Առաջաձորի մ/դ                             -8 ժամ

Քաշաթաղի շրջան

Հայկազյանի մ/դ                             -11 ժամ

Քարոտանի մ/դ                              -9 ժամ

Սուսի մ/դ                                         -7 ժամ

Տիգրանավանի մ/դ                        -9 ժամ

Կերենի մ/դ                                       -6 ժամ

Քարեգահի մ/դ                               -7 ժամ

Շալուայի մ/դ                                     -6 ժամ

Արծվաշենի մ/դ                               -10 ժամ

Գողթանիկի մ/դ                              -9 ժամ

Ծիծեռնավանքի մ/դ                        -6 ժամ

Տանձուտի հ/դ                                -9 ժամ

Միրիկի մ/դ                                      -6 ժամ

Հերիկի մ/դ                                       -8 ժամ

Կովսականի մ/դ                             -7 ժամ

Մուշի մ/դ                                         -12 ժամ

Իշխանաձորի  մ/դ                         -14 ժամ

Աղավնույի մ/դ                                -9 ժամ

Գանձայի մ/դ                                    -10 ժամ

Վակունիսի հ/դ                               -6 ժամ

Ուռեկանի մ/դ                                   -12 ժամ

Հակարիի մ/դ                                        -6 ժամ

Քիմիա

Հադրութի շրջան

Մարիամաձորի մ/դ                        -10 ժամ

Խանձաձորի հ/դ                             -11 ժամ

Քաշաթաղի շրջան

Քարոտանի մ/դ                              -6 ժամ

Քաշունիքի հ/դ                               -6 ժամ

Սուսի մ/դ                                         -6 ժամ

Տիգրանավանի մ/դ                        -8 ժամ

Արծվաշենի մ/դ                               -7 ժամ

Այգեհովիտի մ/դ                             -7 ժամ

Գողթանիկի մ/դ                              -6 ժամ

Ղազարապատի մ/դ                        -6 ժամ

Տանձուտի հ/դ                                -6 ժամ

Մոշաթաղի մ/դ                               -9 ժամ

Մարտունաշենի մ/դ                        -8 ժամ

Հակարիի մ/դ                                    -6 ժամ

Շահումյանի շրջան

Ակնաբերդի մ/դ                              -10 ժամ

Աշխարհագրությույն      

Հադրութի շրջան

Քյուրաթաղի մ/դ                               -11 ժամ

Խանձաձորի հ/դ                                -5 ժամ

Քաշաթաղի շրջան

Քաշունիքի հ/դ                                  -6 ժամ

Տիգրանավանի մ/դ                           -8 ժամ

Արտաշավիի մ/դ                               -8 ժամ

Արծվաշենի մ/դ                                 -7 ժամ

Ծիծեռնավանքի մ/դ                          -6 ժամ

Մոշաթաղի մ/դ                                  -10 ժամ

Մարտունաշենի մ/դ                         -6 ժամ

Երիցվանքի մ/դ                                 -8 ժամ

Վարդուտի մ/դ                                  -6 ժամ

Մուշի մ/դ                                           -8 ժամ

Սարատակի մ/դ                                -8 ժամ

Ուռեկանի մ/դ                                    -9 ժամ

Կենսաբանություն

Հադրութի  շրջան

Խանձաձորի հ/դ                             -5 ժամ

Շուշիի շրջան

Քարին տակի  մ/դ                           -12 ժամ

Քաշաթաղի շրջան

Հայկազյանի մ/դ                             -10 ժամ

Քարոտանի մ/դ                              -6 ժամ

Քաշունիքի հ/դ                               6 ժամ

Սուսի մ/դ                                         -6 ժամ

Տիգրանավանի մ/դ                        -8 ժամ

Կերենի մ/դ                                       -6 ժամ

Արծվաշենի մ/դ                               -9 ժամ

Այգեհովիտի մ/դ                             -8 ժամ

Գոզթանիկի մ/դ                              -6 ժամ

Ծիծեռնավանքի մ/դ                         -6 ժամ

Տանձուտի հ/դ                                -6 ժամ

Մոշաթաղի մ/դ                               -11 ժամ

Մարտունաշենի մ/դ                        -8 ժամ

Վակունիսի հ/դ                               -6 ժամ

Վանի մ/դ                                          -6 ժամ

Հակարիի մ/դ                                     -6 ժամ

Պատմություն

Քաշաթաղի շրջան

Քարոտանի մ/դ                               -21 ժամ

Աղավնատան մ/դ                           -18 ժամ

Մշենիի մ/դ                                       -16 ժամ

Ղազարապատի մ/դ                         -12 ժամ

Տանձուտի հ/դ                                -14 ժամ

Հերիկի հ/դ                                       -17 ժամ

Վուրգավանի մ/դ                           -19 ժամ

Դրախտաձորի հ/դ                         -15 ժամ

Արվականի հ/դ                                -14 ժամ

Վակունսի հ/դ                                 -6 ժամ

Ծաղկաբերդի մ/դ                           -22 ժամ

Լեռնահովիտի մ/դ                         -9 ժամ

Ուռեկանի մ/դ                                  -16 ժամ

Հակարիի մ/դ                                     -7 ժամ

Շահումյանի շրջան

Ծարի մ/դ                                           -7 ժամ

Ֆիզկուլտուրա

Հադրութի շրջան

Հադրութի մ/դ                                 -20 ժամ

Մարտակերտի շրջան

Նոր Հայկաջուրի հ/դ                      -12 ժամ

Պողոսագոմերի մ/դ                           -12 ժամ

Քաշաթաղի շրջան

Քարոտանի մ/դ                              -15 ժամ

Քաշունիքի հ/դ                               -13 ժամ

Մովսեսաշենի հ/դ                          -9 ժամ

Փակահանի մ/դ                              -15 ժամ

Տիգրանավանի մ/դ                        -18 ժամ

Քարեգահի մ/դ                               -15 ժամ

Շալուայի մ/դ                                    -6 ժամ

Արծվաշենի մ/դ                               -15 ժամ

Աղավնատան մ/դ                           -10 ժամ

Աղանուսի մ/դ                                   -9 ժամ

Այգեհովիտի մ/դ                             -12 ժամ

Հակի հ/դ                                          -7,5 ժամ

Սոնասարի մ/դ                                -6 ժամ

Գողթանիկի մ/դ                              -12 ժամ

Միրիկի մ/դ                                      -15 ժամ

Հերիկի հ/դ                                       -12 ժամ

Երիցվանքի մ/դ                               -18 ժամ

Վարդուտի մ/դ                                -12 ժամ

Մուշի մ/դ                                         -20 ժամ

Վուրգավանի մ/դ                           -11 ժամ

Աղավնոյի մ/դ                                  -15 ժամ

Գետամեջի մ/դ                                -12 ժամ

Վանի մ/դ                                          -15 ժամ

Միջնավանի մ/դ                             -23 ժամ

Լեռնահովիտի մ/դ                         -9 ժամ

Հայոց եկեղեցու պատմություն

Հադրութի շրջան

Առաջամուղի մ/դ                            -6 ժամ

Քաշաթաղի շրջան

Հայկազյանի մ/դ                             -7 ժամ

Կովսականի մ/դ                             -7 ժամ

Միջնավանի մ/դ                             -7 ժամ

Ուռեկանի մ/դ                                   -6 ժամ

 

Արձագանքել

Ձեր E-mail հասցեն չի հրապարակվի:

Դուք կարող եք օգտագործել հետևյալ HTML թեգերն ու ատրիբուտները. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>