Օրենքներ

ԼՂՀ օրենքը կրթության մասին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ  Ր  Ե  Ն  Ք  Ը ԿՐԹՈԻԹՅԱՆ  ՄԱՍԻՆ Ընդունված է 2000թվականի մարտի 15-ին ԳԼՈՒԽ   1 ԸՆԴՀԱՆՈւՐ ԴՐՈւՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Կրթության մասին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության օրենսդրությունը Սույն օրենքը սահմանում է կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության սկզբունքները և կրթության համակարգի  …

Նայել էջը »

ԼՂՀ օրենքը ՊՈԱԿ-ների մասին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ Ընդունված է 2002 թվականի հոկտեմբերի 30-ին   ԳԼՈՒԽ  1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան Սույն օրենքը սահմանում է պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների (այսուհետ՝ պետական …

Նայել էջը »

ԼՂՀ օրենքը հանրակրթության մասին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ  Ր  Ե  Ն  Ք  Ը ՀԱՆՐԱԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ Ընդունված է 2009 թվականի դեկտեմբերի 23-ին ԳԼՈՒԽ 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան Հանրակրթության մասին օրենքը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանրակրթության համակարգի պետական քաղաքականության սկզբունքները, կազմակերպական-իրավական …

Նայել էջը »

ԼՂՀ օրենքը կրթության առանձնահատուկ կարիք ունեցող անձանց կրթության մասին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ  Ր  Ե  Ն  Ք  Ը ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏՈՒԿ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԿԱՐԻՔ ՈՒՆԵՑՈՂ ԱՆՁԱՆՑ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ Ընդունված է 2007 թվականի հունիսի 20-ին Սույն օրենքը կարգավորում է կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող անձանց իրենց ընդունակություններին և կարողություններին համապատասխան կրթություն ստանալու …

Նայել էջը »

ԼՂՀ օրենքը գնումների մասին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ Ընդունված է 2010 թվականի դեկտեմբերի 29-ին ԲԱԺԻՆ 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան Սույն օրենքը կարգավորում է պատվիրատուների կողմից ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների ձեռքբերման գործընթացի հետ կապված …

Նայել էջը »

ԼՂՀ օրենքը լեզվի մասին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը ԼԵԶՎԻ ՄԱՍԻՆ Ընդունված է 1996 թվականի մարտի 20-ին Սույն օրենքով սահմանվում են Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության լեզվական քաղաքականության հիմնական դրույթները, կարգավորվում են լեզվավիճակը, պետական իշխանության եւ կառավարման մարմինների, ձեռնարկությունների, հիմնարկների ու կազմակերպությունների …

Նայել էջը »

ԼՂՀ օրենքը երեխայի իրավունքների մասին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը ԵՐԵԽԱՅԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ Ընդունված է 2008 թվականի մայիսի 14-ին Սույն օրենքը սահմանում է երեխայի իրավունքները, պետության, համապատասխան մարմինների և քաղաքացիների պարտականությունները, ինչպես նաև երեխայի իրավունքների պաշտպանության բնագավառում պետական քաղաքականության իրականացման ծրագրային …

Նայել էջը »

ԼՂՀ օրենքը իրավական ակտերի մասին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՄԱՍԻՆ Ընդունված է 2008 թվականիապրիլի 16-ին ԳԼՈՒԽ 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան Սույն օրենքը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իրավական ակտերի տեսակները և ստորադասությունը, դրանց մշակման, …

Նայել էջը »

ԼՂՀ օրենքը տեղական ինքնակառավարման մասին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ Ընդունված է 2008 թվականի  դեկտեմբերի 17-ին Գ Լ ՈՒ Խ 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Օրենքի նպատակը Սույն օրենքը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տեղական ինքնակառավարման հասկացությունը, սկզբունքները, …

Նայել էջը »

ԼՂՀ օրենքը նախադպրոցական կրթության մասին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը ՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ Ընդունված է 2006 թվականի սեպտեմբերի 27-ին Սույն օրենքը կարգավորում է նախադպրոցական կրթության համակարգի գործունեության իրավական, կազմակերպական և ֆինանսական հիմքերը: ԳԼՈՒԽ 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Նախադպրոցական կրթության մասին օրենսդրությունը …

Նայել էջը »

ԼՂՀ օրենքը կրթության պետական տեսչության մասին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ Ընդունված է 2006 թվականի մայիսի 31-ին   ԳԼՈՒԽ 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Օրենքի կարգավորման առարկան Սույն օրենքը կարգավորում է կրթության զարգացման պետական ծրագրի իրականացման, պետական կրթական չափորոշիչների …

Նայել էջը »

ԼՂՀ օրենքը հաշվապահական հաշվառման մասին

ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ Օ Ր Ե Ն Ք Ը ՀԱՇՎԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՄԱՍԻՆ Ընդունված է 2004 թվականի ապրիլի 14-ին ԳԼՈՒԽ 1 ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ Հոդված 1. Օրենքի նպատակը Սույն օրենքը սահմանում է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունում հաշվապահական հաշվառում կազմակերպելու և վարելու, ընդանուր նշանակության ֆինանսական …

Նայել էջը »