Հրամաններ

2018 թվականի մայիսի 11-ի N118-Մ հրաման /2017-2018 ուսումնական տարվա սովորողի գիտելիքների ստուգման, ավարտական և պետական ավարտական քննությունների կազմակերպման և անցկացման աշխատակարգը և ժամանակացույցը հաստատելու մասին/

2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ի N392-Մ հրաման /Արցախի Հանրապետության կրթության, գիտության և սպորտի նախարարի 2017 թվականի դեկտեմբերի 4-ի N369-Մ հրամանում փոփոխություններ կատարելու և 2017-2018 ուսումնական տարվա 12-րդ դասարանների սովորողների պետական ավարտական քննությունների ժամանակացույցը հաստատելու մասին/

2017թ. դեկտեմբերի 4-ի N369-Ն հրաման /2017-2018 ուսումնական տարվա սովորողի գիտելիքների ստուգման, ավարտական և պետական ավարտական քննությունների կազմակերպման և անցկացման աշխատակարգը և ժամանակացույցը հաստատելու մասին/

2017 թվականի հուլիսի 26-ի N233-Մ հրաման /Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն ուղղված գիտական թեմաների հայտերի ընտրության մրցույթ կազմակերպելու, մրցույթի հայտարարության տեքստը և հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին/

2017 թվականի հումիսի 27-ի N 212-Մ հրաման /ՙՙՏարվա լավագույն տնօրեն՚՚, ՙՙՏարվա լավագույն ուսուցիչ՚՚, ՙՙՏարվա լավագույն դաստիարակ՚՚ և ՙՙՏարվա լավագույն զինղեկ՚՚ մրցույթների հաղթողներին պարգևատրելու մասին/

2017-2018 ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլաններ /Հաստատված է ԼՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարի 2017 թվականի հուլիսի 5-ի N219-Ն հրամանով/

2016-2017 ուս. տարվա սովսրողի գիտելիքների ստուգման, ավարտական և պետական ավարտական քննությունների ժամանակացույցը հաստատելու մասին /2017 թվականի մայիսի 5-ի N142-Մ հրաման/

ԼՂՀ դպրոցականների 2016-2017 ուսումնական տարվա առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլում մրցանակային տեղեր գրաված և բարձր արդյունքների հասած մասնակիցներին պարգևատրելու մասին/2017 թվականի մարտի21 11-ի N67/Մ հրաման/

ԼՂՀ դպրոցականների 2016-2017 ուստարվա առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլում մրցանակային տեղեր գրաված և բարձր արդյունքների հասած աշակերտների ուսուցիչներին պարգևատրելու մասին/2017 թվականի մարտի21 11-ի N66/Մ հրաման/

2016-2017 ուստարում ԼՂՀ դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի անցկացման մասին /2017 թվականի հունվարի 11-ի N1/Մ հրաման/

ԼՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության 2017թ. աշխատանքային պլանը հաստատելու մասին /2016 թվականի դեկտեմբերի 28-ի N329/Մ հրաման/

2016 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N320-Մ հրաման /Դպրոցի ղեկավարների դասալսումների նվազագույն քանակը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2005թ. դեկտեմբերի 7-ի թիվ 119/Մ հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին/

2016-2017 ուս.տարվա 12-րդ դասարանների սովորողների պետական ավարտական քննությունների ժամանակացույցը հաստատելու մասին /2016 թվականի նոյեմբերի 24-ի N310-Մ հրաման/

2016 թվականի նոյեմբերի 22-ի 309-Մ հրաման,  Աշխատակարգ /2016-2017 ուսումնական տարվա սովորողի գիտելիքների ստուգման, պետական ավարտական քննությունների կազմակերպման, անցկացման աշխատակարգը և ժամանակացույցը հաստատելու մասին, փոփոխություններով/

2016 թվականի նոյեմբերի 7-ի N295-Ն հրաման /Կարգ. Ուսումնական հաստատության սովորողների կողմից
կրթական ծրագրերի յուրացման, ամփոփիչ ստուգման կամ ատեստավորման անցկացման,
սովորողների փոխադրման, ավարտման և ուսումնական տարվա ընթացքում բացակայած
սովորողի՝ հաջորդ դասարան կամ հանրակրթության հաջորդ աստիճան փոխադրման/

2016 թվականի նոյեմբերի 2-ի N292-Մ հրաման /Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում 12-րդ դասարանի ուսումնական գործընթացը կազմակերպելու ընթացակարգը հաստատելու մասին/

2016 թվականի հոկտեմբերի 12-ի N270-Մ հրաման /2016թ. (հոկտեմբեր-նոյեմբեր քննաշրջան)՝ դրսեկության ձևով (էքստեռն) ավարտական քննությունների կազմակերպման և անցկացման աշխատակարգը և ժամանակացույցը հաստատելու մասին/

Նախնական զինվորական պատրաստություն առարկայի 12-րդ դասարանի ծրագիր /Հավելված ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2016թ. սեպտեմբերի 27-ի N937-Ա հրամանի/

Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում փոքրաթիվ սովորողներով դասարաններ կազմավորելու մասին /2016թ. սեպտեմբերի 23-ի N249/Մ հրաման/

2016-2017-ուսումնական-տարվա-օրինակելի-ուսումնական-պլաններ /Հաստատված 2016թ. հուլիսի 13-ի N195-Ն հրամանով/
ԼՂՀ Կրթության, գիտության և սպորտի նախարարի 2016թ մայիսի 3-ի N 129-Ն հրամանը/ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ, ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ, ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇԻ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՊԱՏՎԻՐՄԱՆ, ԲԱՇԽՄԱՆ, ԼՐԱՑՄԱՆ, ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ/

ԼՂՀ կրթության, գիտության և սպորտի նախարարի 2016թ. մայիսի 4-ի N 133-Մ հրաման/2015-2016 ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՏԱՐՎԱ ՍՈՎՈՐՈՂԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՍՏՈՒԳՄԱՆ, ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ, ՊԵՏԱԿԱՆ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ՈՒ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ/

ԼՂՀ կրթության , գիտության և սպորտի նախարարի մարտի 30-ի N 98/Մ հրամանը/Մանկավարժի ուսումնական ծանրաբեռնվածության մասին, փոփոխություններով/

2015-2016 ուս. տարում դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի անցկացման մասին /2015թ. դեկտեմբերի 23-ի N280-Մ հրաման/

2015թ. դեկտեմբերի 18-ի N277-Մ հրաման /ԼՂՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը հաստատելու մասին/,  Հավելված 1 /Ցանկ ԼՂՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության (բակալավր ու անընդհատ և ինտեգրացված) մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի/, Հավելված 2 /Ցանկ ԼՂՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության (մագիստրոս) մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի/

ԼՂՀ հանրակրթական ուս. հաստատություններում խմբակային պարապմունքների կազմակերպման ու անցկացման կարգի հաստատման մասին /2015թ. դեկտեմբերի 15-ի N272-Մ հրաման/

2015թ. հոկտեմբերի 13-ի N213-Մ հրաման /2015թ. դրսեկության ձևով /էքստեռն/ ավարտական քննությունների անցկացման աշխատակարգը և ժամանակացույցը հաստատելու մասին/

2015թ. սեպտեմբերի 10-ի N181-Ն /Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության երաժշտական և արվեստի դպրոցների 2015-2016 ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլանները հաստատելու մասին/

2015-2016 ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլաններ /Հաստատված 2015թ. հունիսի 11-ի N119-Ն հրամանով/

2015 թվականի մայիսի 5-ի N91-Մ հրաման /2014-2015 ուս. տարվա սովորողի գիտելիքների ստուգման, ավարտական, պետական ավարտական քննությունների կազմակերպման, անցկացման աշխատակարգը և ժամանակացույցը հաստատելու մասին/

Ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների նախորդ տարիների շրջանավարտների պետական նմուշի դիպլոմ ստանալու համար ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների կազմակերպման և անցկացման ընթացակարգը հաստատելու մասին /2015 թվականի ապրիլի 1-ի N54-Մ հրաման/

2015թ. փետրվարի 12-ի N18-Մ հրաման,  Հավելված /ԼՂՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների նախադպրոցական խմբերի օրինակելի հաստիքացուցակ/

2015թ. հունվարի 30-ի N7-Ն հրաման /ԼՂՀ հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություն սովորողի ընդգրկման, հաստատությունից սովորողի տեղափոխման և ազատման, ինչպես նաև սահմանված ժամկետից ուշ հանրակրթության մեջ ընդգրկվող երեխաների կրթության կազմակերպման կարգը հաստատելու և ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարի 2011թ. փետրվարի 25-ի N27-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին/

Պետական ուսումնական հաստատության կոլեգիալ կառավարման մարմնի՝ խորհրդի ձևավորման կարգը հաստատելու մասին /ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարի 2015թ. հունվարի 30-ի N9-Ն հրաման/

ԼՂՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների նախադպրոցական խմբերի օրինակելի հաստիքացուցակ /ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարի 2015թ. փետրվարի 12-ի N18-Մ հրաման/

2015թ. հունվարի 21-ի N5-Մ հրաման /2015թ. դրսեկության ձևով /էքստեռն/ ավարտական քննությունների անցկացման աշխատակարգը և ժամանակացույցը հաստատելու մասին/

ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարության 2015թ. աշխատանքային պլանը հաստատելու մասին /2014թ. դեկտեմբերի 15-ի N240-Մ հրաման/

ԼՂՀ դպրոցականների շախմատի 9-րդ օլիմպիադայի կարգը հաստատելու, կազմակոմիտե ստեղծելու և անցկացնելու մասին /2014թ. հոկտեմբերի N207-Մ հրաման/

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2012թ. օգոստոսի 2-ի 139-Մ հրամանում փոփոխություններ կատարելու, <<Ուսուցչ մասնագիտական գործունեության ընդհանրական գնահատման չափանիշների ձևաթուղթը>> և հարցաթերթը հաստատելու մասին /2014թվականի հոկտեմբերի 21-ի N203-Մ հրաման/,       / Հավելված 2014թ. հոկտեմբերի 21-ի N203-Մ հրամանի/

<<Տարվա լավագույն դպրոց>>, <<Տարվա լավագույն ուսուցիչ, լավագույն մանկավարժական փորձ>>, <<Տարվա լավագույն դաստիարակ>> և <<Տարվա լավագույն զինղեկ>> մրցույթների հաղթողներին պարգևատրելու մասին /2014թ. սեպտեմբերի 20-ի N184-Մ հրաման/

Լսողական խանգարումներ ունեցող երեխաների հետ ինտերակտիվ ուսուցում կազմակերպելու մասին /2014թ. սեպտեմբերի 15-ի N175-Մ հրաման/, Հավելված

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային /թեմատիկ/ ֆինանսավորման շրջանակներում կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն ուղղված գիտական թեմաների հայտերի ընտրության մրցույթ կազմակերպելու, մրցույթի հայտարարության տեքստը և հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին /2014թ. սեպտեմբերի 12-ի N174-Մ հրաման/,   Հավելվածներ 1-4

Ուսումնական հաստատության ուսուցչի (դաստիարակի) թափուր տեղի համար անցկացվող մրցույթի օրինակելի կարգ /հաստատված 2014թ. հուլիսի 19-ի  N167-Ն հրամանով, փոփոխությունների և լրացումների ընդգրկմամբ/

ԼՂՀ պետական և հավատարմագրված ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հեռակա ուսուցման ընդունելության կարգը հաստատելու մասին /2014թ. հուլիսի 16-ի  N150-Ն հրաման/

2014թ․ հուլիսի 18-ի N 148-Մ հրաման /ուսումնական հաստատության ուսուցչի /դաստիարակի/ թափուր տեղի համար անցկացվող մրցույթի բանավոր փուլի առարկայական հարցաշարերը հաստատելու մասին/,  Հավելված /առարկայական հարցաշարեր/

Ֆրանսերեն լեզվի ուսուցչի թափուր տեղի մրցույթի բանավոր փուլի հարցաշար

Երաժշտության ուսուցչի թափուր տեղի մրցույթի բանավոր փուլի հարցաշար

2014-2015 ուս․ տարվա օրինակելի ուսումնական պլանները հաստատելու մասին /2014թ. հունիսի 10-ի  N120-Մ հրաման/

2013-2014 ուստարվա սովորողի գիտելիքների գնահատման, պետ. ավարտական և ավարտական քննությունների անցկացման աշխատակարգը և ժամանակացույցը /2014թ. մայիսի 7-ի  N100-Մ հրաման/

2014թ. դրսեկության ձևով ՞՞էքստեռն՞՞ ավարտական քննությունների անցկացման աշխատակարգ և ժամանակացույց /2014թ. մայիսի 7-ի  N99-Մ հրաման/

ԼՂՀ դպրոցականների 2013-2014 ուստարվա առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլում մրցանակային տեղեր գրաված և բարձր արդյունքների հասած աշակերտների ուսուցիչներին պարգևատրելու մասին /2014թ. ապրիլի 2-ի 55-Մ հրաման/

ԼՂՀ դպրոցականների 2013-14 ուստարվա առակայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլում մրցանակային տեղեր գրաված և բարձր արդյունքների հասած մասնակիցների պարգևատրոլու մասին /2014թ. մարտի 30-ի 54-Մ հրաման/

2014թ. դրսեկության ձևով ՛՛էքստեռն՛՛ ավրտական քննությունների անցկացման աշխատակարգը և ժամանակացույցը հաստատելու մասին /2014թ. փետրվարի 14-ի 27-Մ հրաման/

ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարի 2014թ. հունվարի 28-ի N11-Մ հրաման /ԼՂՀ ԿԳ նախարարի <<Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների երեխաների հասանելիք սննդի նորմաները հաստատելու մասին>> 2010թ. հունվարի 22-ի 51-Մ  և  <<Նախադպրոցական հաստատություններում արգելվող սննդամթերքի մասին>> 2011թ. նոյեմբերի 16-ի 190-Մ հրամանները ուժը կորցրած ճանաչելու մասին/

2013-2014 ուստարում ԼՂՀ դպրոցականների առարկայական օլիմպիադայի անցկացման մասին /2013թ. դեկտեմբերի 28-ի 257-Մ հրաման/

ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարության 2014 թվականի աշխատանքային պլանը հաստատելու մասին /2013թ. դեկտեմբերի 12-ի 244-Մ հրաման/

ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարի 2012թ. ապրիլի 23-ի N62-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին /2013թ. դեկտեմբերի 9-ի 241-Ն հրաման/

ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարի 2012թ. ապրիլի 23-ի N62-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին /Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի որակավորման տարակարգի բնութագրիչները, դրանց շնորհման չափանիշները և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը/

2014-2015 ուս. տարվա ասպիրանտուրայի ընդունելության քննությունների անցումային շեմերը հաստատելու մասին /2013թ. դեկտեմբերի 4-ի 240-Մ հրաման/

2013թ. նոյեմբերի 15-ի N230-Մ հրաման /Երեխայի առանձնահատուկ պայմանների կարիքի վերաբերյալ վկայագրի և տնային ուսուցման պայմանագրի տիպային ձևրը հաստատելու մասին/

ԼՂՀ ԿԳ նախարարի 2009թ. մայիսի 29-ի հ.84-Մ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին  /2013թ.նոյեմբերի 5-ի հ.223-Մ հրաման, պետական նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների և հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների նախադպրոցական խմբերի ծնողական վճարումների մասին/

Հանրապետական բժշկահոգեբանամանկավարժական հանձնաժողովի կազմը և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման չափանիշները հաստատելու մասին /2013թ. սեպտեմբերի 25-ի 197-Մ հրաման/

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային /թեմատիկ/ ֆինանսավորման շրջանակներում կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն ուղղված գիտական թեմաների հայտերի ընտրության մրցույթ կազմակերպելու, մրցույթի հայտարարության տեքստը և հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին /2013թ. սեպտեմբերի 20 191-Մ հրաման/

Ուսումնական հաստատությունների նախադպրոցական խմբերի օրինակելի հաստիքացուցակ /2013թ. օգոստոսի 27-ի հ.188-Մ հրաման/

ԼՂՀ ԿԳ նախարարի 2013թ.հուլիսի 9-ի N165-Ն հրամանում լրացում կատարելու մասին

2013-14 ուսումնական տարվա օրինակելի ուսումնական պլան /2013թ. հուլիսի 9-ի N165-Ն հրաման/

 Ուսումնական հաստատության ուսուցչի /դաստիարակի/ թափուր տեղի համար անցկացվող մրցույթի գրավոր և բանավոր փուլերի հարցաշարերը հաստատելու մասին /2013թ. հուլիսի 26-ի N169-Մ հրաման/

1.Հավելված 1 2013թ. հուլիսի 26-ի N169-Մ հրամանի /Հարցաշար ուսուցչի թափուր տեղը համալրելու մրցույթի անցկացման գրավոր փուլի/

2. Հավելված 2 2013թ. հուլիսի 26-ի N169-Մ հրամանի /Հարցաշար ուսուցչի թափուր տեղը համալրելու մրցույթի անցկացման բանավոր փուլի/

3.Հավելված 3 2013թ. հուլիսի 26-ի N169-Մ հրամանի /Հարցաշար դաստիարակի թափուր տեղը համալրելու մրցույթի անցկացման գրավոր փուլի/

4. Հավելված 4 2013թ. հուլիսի 26-ի N169-Մ հրամանի /Հարցաշար դաստիարակի թափուր տեղը համալրելու մրցույթի անցկացման բանավոր փուլի/

Ուսուցչի ՞դաստիարակի՞ թափուր տեղի համար անցկացվող մրցույթի օրինակելի կարգ /2013թ. հուլիսի 19-ի N167-Ն հրաման/

2012-2013 ուսումնական տարվա սովորողի գիտելիքների ստուգման, ավարտական, պետական ավարտական քննությունների կազմակերպման, անցկացման աշխատակարգը և ժամանակացույցը հաստատելու մասին /2013թ. մայիսի 2-ի 100-Մ հրաման/

ԼՂՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատության սովորողների կողմից կրթական ծրագրերի յուրացման, ամփոփիչ ստուգման կամ ատեստավորման անցկացման, սովորողների փոխադրման և ավարտման կարգը հաստատելու մասին / 2013թ. ապրիլի 25-ի 90-Ն հրաման/

2013թ. դրսեկության ձևով <<էքստեռն>> ավարտական քննությունների կազմակերպման ու անցկացման աշխատակարգը և ժամանակացույցը հաստատելու մասին  /2013 թ. հունվարի 23-ի N7-Մ հրաման/

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի ատեստավորմանը ներկայացվող փաստաթղթերի ամբողջական ցանկը, ատեստավորման թերթի ձևը, որակավորման տարակարգի բնութագրիչները և որակավորման տարակարգերի շնորհման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկերը սահմանելու մասին

ԼՂՀ ուսումնական հաստատություններում սովորողների նախազորակոչային պատրաստության կանոնադրություն

2013թ. դրսեկության ձևով <<էքստեռն>>  ավարտական քննությունների կազմակերպման ու անցկացման աշխատակարգը և ժամանակացույցը հաստատելու մասին /2013թ. ապրիլի 20-ի N82-Մ հրաման/

Արձագանքել

Ձեր E-mail հասցեն չի հրապարակվի:

Դուք կարող եք օգտագործել հետևյալ HTML թեգերն ու ատրիբուտները. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>