Հրամաններ

2017 թվականի հուլիսի 26-ի N233-Մ հրաման /Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային (թեմատիկ) ֆինանսավորման շրջանակներում կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն ուղղված գիտական թեմաների հայտերի ընտրության մրցույթ կազմակերպելու, մրցույթի հայտարարության տեքստը և հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին/

2016 թվականի դեկտեմբերի 14-ի N320-Մ հրաման /Դպրոցի ղեկավարների դասալսումների նվազագույն քանակը սահմանելու և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2005թ. դեկտեմբերի 7-ի թիվ 119/Մ հրամանը ուժը կորցրած ճանաչելու մասին/

Նախնական զինվորական պատրաստություն առարկայի 12-րդ դասարանի ծրագիր /Հավելված ՀՀ կրթության և գիտության նախարարի 2016թ. սեպտեմբերի 27-ի N937-Ա հրամանի/

Հանրակրթական ուսումնական հաստատություններում փոքրաթիվ սովորողներով դասարաններ կազմավորելու մասին /2016թ. սեպտեմբերի 23-ի N249/Մ հրաման/

ԼՂՀ Կրթության, գիտության և սպորտի նախարարի 2016թ մայիսի 3-ի N 129-Ն հրամանը/ԼԵՌՆԱՅԻՆ ՂԱՐԱԲԱՂԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՐԱԿՐԹԱԿԱՆ, ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ (ԱՐՀԵՍՏԱԳՈՐԾԱԿԱՆ) ԵՎ ՄԻՋԻՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ, ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱՎԱՐՏՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆՄՈՒՇԻ ԱՎԱՐՏԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՊԱՏՎԻՐՄԱՆ, ԲԱՇԽՄԱՆ, ԼՐԱՑՄԱՆ, ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ԵՎ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԿԱՐԳԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ/

ԼՂՀ կրթության , գիտության և սպորտի նախարարի մարտի 30-ի N 98/Մ հրամանը/Մանկավարժի ուսումնական ծանրաբեռնվածության մասին, փոփոխություններով/

2015թ. դեկտեմբերի 18-ի N277-Մ հրաման /ԼՂՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների կրթական ծրագրերը հաստատելու մասին/,  Հավելված 1 /Ցանկ ԼՂՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության (բակալավր ու անընդհատ և ինտեգրացված) մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի/, Հավելված 2 /Ցանկ ԼՂՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության (մագիստրոս) մասնագիտությունների կրթական ծրագրերի/

ԼՂՀ հանրակրթական ուս. հաստատություններում խմբակային պարապմունքների կազմակերպման ու անցկացման կարգի հաստատման մասին /2015թ. դեկտեմբերի 15-ի N272-Մ հրաման/

Ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների նախորդ տարիների շրջանավարտների պետական նմուշի դիպլոմ ստանալու համար ամփոփիչ ատեստավորման քննությունների կազմակերպման և անցկացման ընթացակարգը հաստատելու մասին /2015 թվականի ապրիլի 1-ի N54-Մ հրաման/

2015թ. փետրվարի 12-ի N18-Մ հրաման,  Հավելված /ԼՂՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների նախադպրոցական խմբերի օրինակելի հաստիքացուցակ/

2015թ. հունվարի 30-ի N7-Ն հրաման /ԼՂՀ հանրակրթական հիմնական ծրագրեր իրականացնող ուսումնական հաստատություն սովորողի ընդգրկման, հաստատությունից սովորողի տեղափոխման և ազատման, ինչպես նաև սահմանված ժամկետից ուշ հանրակրթության մեջ ընդգրկվող երեխաների կրթության կազմակերպման կարգը հաստատելու և ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարի 2011թ. փետրվարի 25-ի N27-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին/

Պետական ուսումնական հաստատության կոլեգիալ կառավարման մարմնի՝ խորհրդի ձևավորման կարգը հաստատելու մասին /ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարի 2015թ. հունվարի 30-ի N9-Ն հրաման/

ԼՂՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների նախադպրոցական խմբերի օրինակելի հաստիքացուցակ /ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարի 2015թ. փետրվարի 12-ի N18-Մ հրաման/

Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության կրթության և գիտության նախարարի 2012թ. օգոստոսի 2-ի 139-Մ հրամանում փոփոխություններ կատարելու, <<Ուսուցչ մասնագիտական գործունեության ընդհանրական գնահատման չափանիշների ձևաթուղթը>> և հարցաթերթը հաստատելու մասին /2014թվականի հոկտեմբերի 21-ի N203-Մ հրաման/,       / Հավելված 2014թ. հոկտեմբերի 21-ի N203-Մ հրամանի/

Լսողական խանգարումներ ունեցող երեխաների հետ ինտերակտիվ ուսուցում կազմակերպելու մասին /2014թ. սեպտեմբերի 15-ի N175-Մ հրաման/, Հավելված

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեության պայմանագրային /թեմատիկ/ ֆինանսավորման շրջանակներում կիրառական արդյունքի ձեռքբերմանն ուղղված գիտական թեմաների հայտերի ընտրության մրցույթ կազմակերպելու, մրցույթի հայտարարության տեքստը և հրավերի փաթեթը հաստատելու մասին /2014թ. սեպտեմբերի 12-ի N174-Մ հրաման/,   Հավելվածներ 1-4

Ուսումնական հաստատության ուսուցչի (դաստիարակի) թափուր տեղի համար անցկացվող մրցույթի օրինակելի կարգ /հաստատված 2014թ. հուլիսի 19-ի  N167-Ն հրամանով, փոփոխությունների և լրացումների ընդգրկմամբ/

ԼՂՀ պետական և հավատարմագրված ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների հեռակա ուսուցման ընդունելության կարգը հաստատելու մասին /2014թ. հուլիսի 16-ի  N150-Ն հրաման/

/ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարի 2014թ. հունվարի 28-ի N11-Մ հրաման /ԼՂՀ ԿԳ նախարարի <<Նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների երեխաների հասանելիք սննդի նորմաները հաստատելու մասին>> 2010թ. հունվարի 22-ի 51-Մ  և  <<Նախադպրոցական հաստատություններում արգելվող սննդամթերքի մասին>> 2011թ. նոյեմբերի 16-ի 190-Մ հրամանները ուժը կորցրած ճանաչելու մասին/

ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարի 2012թ. ապրիլի 23-ի N62-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին /2013թ. դեկտեմբերի 9-ի 241-Ն հրաման/

ԼՂՀ կրթության և գիտության նախարարի 2012թ. ապրիլի 23-ի N62-Ն հրամանում փոփոխություն կատարելու մասին /Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի որակավորման տարակարգի բնութագրիչները, դրանց շնորհման չափանիշները և անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը/

2013թ. նոյեմբերի 15-ի N230-Մ հրաման /Երեխայի առանձնահատուկ պայմանների կարիքի վերաբերյալ վկայագրի և տնային ուսուցման պայմանագրի տիպային ձևրը հաստատելու մասին/

ԼՂՀ ԿԳ նախարարի 2009թ. մայիսի 29-ի հ.84-Մ հրամանում փոփոխություններ կատարելու մասին  /2013թ.նոյեմբերի 5-ի հ.223-Մ հրաման, պետական նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների և հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների նախադպրոցական խմբերի ծնողական վճարումների մասին/

Հանրապետական բժշկահոգեբանամանկավարժական հանձնաժողովի կազմը և կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաների բժշկահոգեբանամանկավարժական գնահատման չափանիշները հաստատելու մասին /2013թ. սեպտեմբերի 25-ի 197-Մ հրաման/

Ուսումնական հաստատությունների նախադպրոցական խմբերի օրինակելի հաստիքացուցակ /2013թ. օգոստոսի 27-ի հ.188-Մ հրաման/

ԼՂՀ ԿԳ նախարարի 2013թ.հուլիսի 9-ի N165-Ն հրամանում լրացում կատարելու մասին

ԼՂՀ հանրակրթական ուսումնական հաստատության սովորողների կողմից կրթական ծրագրերի յուրացման, ամփոփիչ ստուգման կամ ատեստավորման անցկացման, սովորողների փոխադրման և ավարտման կարգը հաստատելու մասին / 2013թ. ապրիլի 25-ի 90-Ն հրաման/

Հանրակրթական ուսումնական հաստատության ուսուցչի ատեստավորմանը ներկայացվող փաստաթղթերի ամբողջական ցանկը, ատեստավորման թերթի ձևը, որակավորման տարակարգի բնութագրիչները և որակավորման տարակարգերի շնորհման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկերը սահմանելու մասին

ԼՂՀ ուսումնական հաստատություններում սովորողների նախազորակոչային պատրաստության կանոնադրություն

 

Արձագանքել

Ձեր E-mail հասցեն չի հրապարակվի:

Դուք կարող եք օգտագործել հետևյալ HTML թեգերն ու ատրիբուտները. <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>